کارشناسی خودرو GLK | کارشناسی خودرو | کارشناسی خودرو در محل

کارشناسی خودرو GLK

ویژه

خودروی فوق را بعنوان یک گلگیر رنگ برای فروش گذاشته بود

بعداز کارشناسی متوجه شدیم که خودرو دور رنگ است

نشتی روغن مشاهده شد

موتور نیاز به سرویس داشت

کارکرد غیرواقعی بود

باطری و دینام ایراد داشت

ودرنهایت معامله انجام نشد