GDI یا انژکتوری تزریق مستقیم چیست؟ الوکارشناس
سپتامبر 13, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

انژکتوری تزریق مستقیم

به زبان انگلیسی Gasoline Direct Injection است که با مخفف GDI نشان می دهند. در این نمونه، بنزین تحت فشار بالا قرار داده شده و از طریق ریل مشترک سوخت مستقیماً به داخل محفظه احتراق هر سیلندر تزریق می‌شود. انژکتوری تزریق مستقیم انژکتوری gdi

 

انواع انژکتوری تزریق مستقیم

  1. انژکتوری پاشش چرخشی
  2. انژکتوری پاشش پيچشي

 

GDI یا انژکتوری تزریق مستقیم چیست؟ الوکارشناس

 

انژکتوری تزریق تک نقطه ای چیست؟

انژکتوری تزریق چند نقطه ای چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

سوخت

درموتورهای معمول انژکتوری قوانین و مقررات بنزین به Gasoline Direct Injection
داخل مانیفولد تایید سلامت خودرو گازتزریق می شوداما
در موتورهای تشخیص رنگ خودرو تزریق مستقیم سوخت به
داخل سیلندر تزریق می شودنتیجه
تزریق مستقیم نظارت دقیق کارشناس خودرو تر بر نسبت هوا
به است.یکی کارشناسی خودرو دیگر از مزایای
ایجاد تاخیر در کارشناسی سیار خودرو است که سوخت در حالتها فروشگاه مختلف رانندگی
بر اساس آن مقایسه خودرو توانایی به وجود آوردن مخلوط های متفاوتی در سیلندر حاصل
می شودبرای تامین سوخت در پرداخت سوخت بنام پاشش GDI  سوخت از چند نقطه
که جایگزین کاربراتور شده Gasoline Direct Injection است موتورهای
متداول انژکتوری سوالات متداول از یک سیستم
به پشت سوپاپ پاشیده می شود از درباره ما انجا که سوخت قبل از ورود به سیلندر
با هوا مخلوط میشودسوخت و کنترل تماس با ما فرایتد احتراق در این سیستم محدودیت

 

بنزین

هایی برای تامین به موقع وجود دارد. قوانین و مقررات در سیستم تزریق مستقیم سوخت
مشابه موتورهااستفاده می کنند.در سرویس و خدمات این سیستم سوخت
توسط کارشناسی تخصصی خودرو انژکتوری
دیزلی مستقیما به قوانین و مقررات داخل Gasoline Direct Injection
شیر تشخیص چشمی رنگ خودرو کنترل کننده چرخش هوا بسته شده انژکتوری gdi
که هوا در هنگام کارشناسی خودرو در محل ورود به سیلندر انژکتوری gdi جریانی گردابی
داشته باشد. سوخت در انتهای کارشناسی تضمینی خودرو مرحله تراکم
صورت می گیرد کارشناس سیار خودرو به صورت طبقه ای تزریق می شود.
تزرق طبقه ای به این صورت است که محوطه اطراف کارشناسی شبانه خودرو
شمع مخلوط غنی دریافت می کند در حالی کارشناسی سیار اتومبیل که در
لایه بعدی با مخلوط رقیق  و قسمت بعدی سیلندر انژکتوری Gasoline Direct Injection با هوای خالص پر می شود.